• --- REGULAMIN FORUM (aktualizacja: 10.02.2015) ---

Re: --- REGULAMIN FORUM (aktualizacja: 10.02.2015) ---


przez Google Adsense [BOT] 28 czerwca 2009, 00:07

#2 --- REGULAMIN OGÓLNY FORUM ---


przez Vogelek23 13 października 2010, 00:23
Określenia użyte w tekście i ich znaczenie

 • ELVIKOM - ELVIKOM Ltd, 29 Gilchrist Drive, Birmingham B153NG.
 • FORUM - odrębna, niezależna od pozostałych, część serwisu internetowego ELVIKOM, służąca do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami, dostępna pod adresem: https://www.elvikom.pl (włączając w to wszystkie podstrony oraz podfora).
 • UŻYTKOWNIK - każda osoba korzystająca z FORUM, bez względu na to, czy dokonała rejestracji, czy nie.

Zasady użytkowania FORUM

1. Zabrania się tworzenia wiadomości o charakterze reklamowym lub zawierających SPAM.

2. UŻYTKOWNIK, wysyłający wiadomość lub plik, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści.

3. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją, a także prywatne uwagi należy rozwiązywać wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości.

4. Każdy UŻYTKOWNIK ma prawo do posiadania tylko jednego zarejestrowanego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel.

5. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.

6. Osoby funkcyjne FORUM (administrator, moderatorzy) mają prawo ingerencji w wiadomości UŻYTKOWNIKA w celu:
  6.1. wydania upomnienia lub polecenia,
  6.2. korekty tytułu tematu, merytorycznej zawartości treści, pisowni lub błędów ortograficznych
  6.3. korekty w polu podpisu: rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie forum oraz treści niezgodnych z prawem,
  6.4. korekty w polu identyfikacyjnym UŻYTKOWNIKA: emblematu (avatara), nazwy UŻYTKOWNIKA lub miejscowości, jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe oraz treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem,
  6.5. usunięcia załącznika do wiadomości, niespełniającego odpowiednich wymagań.

7. Moderator ma prawo usuwania postów i tematów, przenoszenia ich do dowolnego działu oraz zamykania, jeżeli stwierdzi, że:
  7.1. obniżają ogólny poziom forum,
  7.2. zostały napisane w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego),
  7.3. zostały napisane w nieodpowiednim dziale FORUM,
  7.4. naruszają zasady ustalone dla danego działu lub są sprzeczne z wytycznymi podanymi w ogłoszeniach działów,
  7.5. są bez związku z tematem,
  7.6. są niedokończone (więcej niż 30 dni od napisania ostatniego postu),
  7.7. UŻYTKOWNIK (jako autor tematu) nie wykazuje aktywności/zainteresowania tematem.
  7.8. UŻYTKOWNIK działa na szkodę FORUM.

8. Moderator nie ma obowiązku informowania UŻYTKOWNIKA o działaniach moderacyjnych, wykonanych na danej wiadomości czy temacie.

9. Podczas pisania wiadomości (lub Prywatnej Wiadomości) nie jest dozwolone:
  9.1. pisanie jednakowych postów lub tematów w różnych działach FORUM, powtarzanie informacji ujętych już w toku dyskusji,
  9.2. pisanie postów nic nie wnoszących do dyskusji np.: "jutro pomierzę i napiszę co i jak" (dozwolone jest podziękowanie przez autora tematu za pomoc, co jest jednoznaczne z zakończeniem tematu),
  9.3. zamieszczanie małych załączników jeden po drugim, wysyłanie kilkunastu odpowiedzi z małymi załącznikami,
  9.4. ironizowanie w formie docinek lub uśmieszków,
  9.5. bezzasadne zakładanie nowych tematów oraz pisanie postów w niewłaściwym dziale FORUM,
  9.6. udzielanie odpowiedzi bez związku z prowadzonym tematem oraz zamieszczanie załączników w działach do tego nie przeznaczonych,
  9.7. przepisywanie innych stron internetowych (można wkleić link do źródła),
  9.8. prześladowanie, obrażanie, ośmieszanie, używanie niecenzuralnych słów pod adresem innych UŻYTKOWNIKÓW, stosowania wszelkich form zaczepki, złośliwości i kpin, ogólnie przyjętych za naruszenie kultury obcowania na FORUM (wymiana osobistych uwag, z zachowaniem kultury języka, możliwa jest tylko poprzez system Prywatnych Wiadomości),
  9.9. pisanie z użyciem slangu młodzieżowego lub branżowego (np. "lapek", "grafa", "procek", "kondzioł" itp), notoryczne popełnianie błędów ortograficznych, stylistycznych lub interpunkcyjnych, pisanie z użyciem przycisku "CAPS LOCK" (zarówno w tytule, jak i w treści tematu),
  9.10. pisanie bez użycia polskich znaków diakrytycznych, np. "zmierzylem napiecie". Zapis ten dotyczy wszystkich UŻYTKOWNIKÓW polskojęzycznych, także tych przebywających za granicą.
  9.11. publikowanie i oferowanie plików lub linków do plików, znajdujących się już w bazie FORUM lub ogólnodostępnych,
  9.12. zamieszczanie linków do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży itp. (o ile Regulamin Działu nie stanowi inaczej),
  9.13. opisywanie własnego problemu w cudzym temacie, podłączanie się pod cudzy temat z własnymi pytaniami,
  9.14. pisanie próśb o przesłanie schematów i innych dokumentacji lub plików z działów punktowanych, szczególnie o przesłanie na adres e-mail.
  9.15. zakładanie tematów bez podania w nich wszystkich informacji niezbędnych do zajęcia merytorycznego stanowiska przez innych UŻYTKOWNIKÓW FORUM.

10. W temacie wiadomości należy obowiązkowo podać dane sprzętu niezbędne do jego jednoznacznej identyfikacji (rodzaj, markę i model naprawianego urządzenia) oraz skrótowy charakter uszkodzenia/problemu (np: ASUS A6Rp - brak obrazu na matrycy). Nie zezwala się na:
  10.1. umieszczanie terminów zastępczych jak: "pomocy", "mam problem", "pilnie" itp.,
  10.2. stosowania dla ozdoby ciągów znaków lub emotikonów, np. "!!!!" "????" ":-)"

11. Niedozwolone jest zakładanie tematów i udzielanie odpowiedzi szkodliwych bądź bezwartościowych, a także udzielanie pomocy przez system prywatnych wiadomości, z pominięciem FORUM (jest to traktowane jako działanie szkodzące całemu FORUM oraz jego UŻYTKOWNIKOM).

12. Niedozwolone jest raportowanie własnych postów/wątków ani wykorzystywanie archiwalnych tematów w celu zdobycia dodatkowych punktów. Przez temat archiwalny rozumie się temat, w którym od czasu napisania ostatniego postu upłynęło 90 lub więcej dni (180 dni w przypadku raportu).
  12.1. Wyjątek stanowią tematy, które nie zostały rozwiązane oraz dotyczą często występującego problemu, zaś UŻYTKOWNIK, który odświeża temat archiwalny, podaje istotne informacje, które przyczynią się do rozwiązania tego problemu.

13. Przed napisaniem nowego tematu w danym dziale, każdy UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do zapoznania się z zawartymi w nim ogłoszeniami (wyróżnione czerwonym kolorem). Zaleca się też użycie lokalnej wyszukiwarki w celu upewnienia się, czy dany temat nie był już poruszany na FORUM (opcja "Szukaj").

14. Wszyscy polskojęzyczni UŻYTKOWNICY FORUM podlegają tej samej ocenie w zakresie poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie będą brane pod uwagę zapewnienia o jakichkolwiek dysfunkcjach w tym zakresie.

15. Zasadniczym przesłaniem FORUM jest bezinteresowność, własna inicjatywa i przedsiębiorczość UŻYTKOWNIKÓW. Wszelkie formy lenistwa czy roszczeniowego charakteru, prezentowane przez UŻYTKOWNIKÓW, będą tępione.

16. Administratorzy oraz moderatorzy FORUM dokonują wszelkich starań, aby na FORUM nie było:
  16.1. jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, o charakterze rasowym, etnicznym lub innym, w tym wszelkich materiałów zachęcających do popełnienia przestępstwa, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą prawo
  16.2. danych osobowych i prywatnych (adresów e-mail, numerów telefonów, polis ubezpieczeniowych, rachunków bądź adresów lub danych osób/firm i tym podobnych). Wyjątek stanowią takie dane, które zostały dobrowolnie zamieszczone przez ich właściciela oraz ich podanie nie narusza innych postanowień niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Administrator FORUM ma prawo, przed ich publikacją, dokonać weryfikacji własności tych danych różnymi sposobami (weryfikacja przez e-mail, rozmowa telefoniczna, elektroniczne skany dokumentów itp).
  16.3. wiadomości utworzonych przez osoby podające się za przedstawicieli ELVIKOM lub FORUM, które w rzeczywistości nimi nie są.
  16.4. wiadomości tego samego UŻYTKOWNIKA, w których powtarza on tę samą treść.
  16.5. wszelkiego typu numerów seryjnych urządzeń, haseł, kodów itp.


Postanowienia Ogólne

17. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z FORUM.

18. Regulamin dotyczy wszystkich osób korzystających z FORUM, bez względu na to, czy dokonały rejestracji, czy nie.

19. Wszelkie informacje lub treści, w tym wszelkie programy komputerowe, dostępne na FORUM lub za jego pośrednictwem, są chronione prawami autorskimi ich właścicieli.

20. UŻYTKOWNIKOM nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych na FORUM bez zezwolenia ELVIKOM, oraz w innych celach, niż dozwolony użytek osobisty/edukacyjny.

21. ELVIKOM oświadcza, że wszelkie zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. ELVIKOM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną treść zasobów opublikowanych na FORUM przez jakikolwiek podmiot inny niż ELVIKOM. ELVIKOM nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje UŻYTKOWNIKA, podjęte na podstawie informacji uzyskanych na FORUM.

22. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych na FORUM tekstów/treści.

23. ELVIKOM nie odpowiada za działania osób obsługujących systemy informatyczne FORUM (dostawca serwera, na którym znajduje się FORUM oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu i/lub oprogramowania/danych UŻYTKOWNIKA, w związku z korzystaniem z zasobów FORUM.

24. ELVIKOM nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów FORUM ani inne przypadki, których przyczyny nie leżą po stronie ELVIKOM.

25. ELVIKOM zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych treści, nie ponosi również odpowiedzialności za treści dostępne na jakichkolwiek innych stronach internetowych połączonych z FORUM. UŻYTKOWNIK korzysta z dostępu do wszelkich innych stron internetowych, połączonych z FORUM, na swoje własne ryzyko.

26. ELVIKOM zastrzega sobie prawo przechowywania danych na komputerze UŻYTKOWNIKA w formie pliku "cookie", w celu wprowadzenia zmian na FORUM zgodnie z preferencjami UŻYTKOWNIKA. Pliki "cookie" podlegają, na równi z oprogramowaniem, trosce UŻYTKOWNIKÓW FORUM i mogą być przez nich w pełni administrowane - przenoszone i/lub kasowane.


Rejestracja

27. Rejestracja na FORUM jest bezpłatna i nie jest wymagana do przeglądania większości treści FORUM.

28. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://www.elvikom.pl/ucp.php?mode=register

29. Osoba rejestrująca się na FORUM zobowiązana jest do:
  29.1. podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego, czynnego adresu e-mail (tymczasowe adresy e-mail są zwykle odrzucane przez skrypt forum - w przypadku jednak, gdy skrypt zaakceptuje tymczasowy adres e-mail, a następnie dwukrotnie otrzyma z serwera błąd 550 przy wysyłaniu wiadomości lub wykryje tymczasowy adres podczas rutynowej synchronizacji, konto zarejestrowane na ten adres e-mail zostanie automatycznie usunięte).
  29.2. dbania o dobro FORUM i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych

30. ELVIKOM zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.

31. ELVIKOM zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym UŻYTKOWNIKA oraz bez podania przyczyny.

32. Osoba rejestrująca się na FORUM zgadza się na otrzymywanie od ELVIKOM wiadomości drogą poczty elektronicznej i/lub przez system Prywatnych Wiadomości.

33. Osoba rejestrująca się i/lub korzystająca z zasobów FORUM automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin.


Materiały zamieszczane na FORUM

34. ELVIKOM nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych na FORUM oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.

35. Wszelkie zasoby/treści są zamieszczane na FORUM jedynie w celach edukacyjnych. ELVIKOM zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich treści, w tym załączonych plików, w każdym przypadku - nawet po usunięciu konta UŻYTKOWNIKA. Wszelkie materiały umieszczane na FORUM mogą być dowolnie wykorzystywane przez ELVIKOM.

36. ELVIKOM nie odpowiada za materiały umieszczone na FORUM, aczkolwiek administrator jak i moderatorzy podejmą wszelkie starania, aby materiał umieszczony na FORUM był jak najbardziej rzetelny i zgodny z prawem.

37. Dostęp i korzystanie z obszarów FORUM zabezpieczonych hasłem jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych UŻYTKOWNIKÓW.


Polityka prywatności

38. Podczas przeglądania FORUM, w celach statystycznych notowane jest IP odwiedzającego stronę.

39. Korzystanie z FORUM bez zalogowania skutkuje wysłaniem na komputer UŻYTKOWNIKA pliku "cookie", zawierającego unikalne ID sesji.

40. Po zalogowaniu, na komputer UŻYTKOWNIKA wysyłany zostaje dodatkowy plik "cookie", dzięki któremu po kolejnym wejściu na stronę UŻYTKOWNIK jest automatycznie rozpoznawany przez system. Ma to na celu dostosowanie funkcjonalności FORUM do preferencji UŻYTKOWNIKA.

41. Plik "cookie" jest w pełni administrowalny, można go usunąć i/lub przenieść.


Usunięcie konta

42. Konto może zostać usunięte przez administratora FORUM na wniosek UŻYTKOWNIKA, samodzielnie przez UŻYTKOWNIKA (poprzez Panel Użytkownika) lub na skutek naruszenia przez UŻYTKOWNIKA niniejszego Regulaminu lub naruszenia prawa.
  42.1. Okresowo usuwane będą nowe konta (tylko nieaktywne), które nie zostały aktywowane przez UŻYTKOWNIKÓW w ciągu 72 godzin od chwili rejestracji.
  42.2. Okresowo usuwane będą konta, do których UŻYTKOWNICY nie wykonali nigdy zalogowania oraz minęło 60 dni od daty rejestracji.
  42.3. Okresowo usuwane będą konta (bez względu na ilość napisanych postów czy rangę konta), do których UŻYTKOWNICY nie logowali się przez co najmniej 2 (dwa) lata; w przypadku kont, z których nie napisano żadnych postów, okres ten jest skrócony do 1 (jednego) roku.
  42.4. Okresowo usuwane będą konta (bez względu na ilość napisanych postów czy rangę konta), które nie zostały ponownie aktywowane przez UŻYTKOWNIKÓW w ciągu 30 dni od momentu deaktywacji (deaktywacja konta następuje na skutek zmiany danych rejestracyjnych przez UŻYTKOWNIKA lub może być dokonana, w uzasadnionych przypadkach, przez obsługę FORUM).
  42.5. Systematycznie usuwane są konta, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały zarejestrowane przez automaty rejestrujące/spamujące, bądź przez osoby rozsyłające SPAM.
  42.6. Systematycznie usuwane są konta (bez względu na ilość napisanych postów czy rangę konta), które zostały zarejestrowane przy użyciu tymczasowego adresu e-mail.

43. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia z FORUM materiałów i treści zamieszczonych przez UŻYTKOWNIKA, chyba że są one niezgodne z Regulaminem lub prawem. Wszelkie inne dane, związane z kontem, zostają całkowicie, natychmiastowo i nieodwracalnie usunięte i nie ma możliwości ich przywrócenia ani odzyskania (FORUM nie archiwizuje tych danych po usunięciu konta).


Zmiany niniejszego Regulaminu

44. ELVIKOM zastrzega sobie prawo poprawiania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany zapisów Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie go pod adresem: https://www.elvikom.pl/regulamin-ogolny-forum-t18.html

45. Wszelkie zmiany Regulaminu FORUM wchodzą w życie z dniem ich publikacji.


Inne

46. W razie złamania reguł tego Regulaminu, ELVIKOM zastrzega sobie prawo do zablokowania UŻYTKOWNIKOWI dostępu do FORUM.

47. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ELVIKOM szyfruje w bazie danych FORUM hasła kont UŻYTKOWNIKÓW oraz ich numery IP. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku jego zapomnienia/zagubienia jest generowane nowe hasło.

48. Numer IP oraz adres e-mail UŻYTKOWNIKA może zobaczyć wyłącznie administrator FORUM.

49. ELVIKOM nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów IP UŻYTKOWNIKÓW, ich haseł oraz adresów e-mail. Takie dane mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym organom, przy zachowaniu obowiązujących procedur prawnych.

50. ELVIKOM może wysłać, w formie przypomnienia, na podany przy rejestracji adres e-mail informację odnośnie użytkowanego konta.

51. Wciskając przycisk "WYŚLIJ" przy pisaniu wiadomości, UŻYTKOWNIK zgadza się na przetwarzanie i powielanie przez ELVIKOM wysłanych informacji, z zachowaniem braku modyfikowania treści wiadomości (jeżeli te informacje pozostają w zgodzie z prawem i nie łamią Regulaminu FORUM, praw osób trzecich ani Zasad poszczególnych Działów).

#3 --- TERMS & CONDITIONS ---


przez Vogelek23 26 czerwca 2011, 20:44
The terms used in this text and their meaning

 • ELVIKOM - ELVIKOM Ltd, 29 Gilchrist Drive, Birmingham B153NG
 • FORUM - distinct and independent part of the ELVIKOM services, used to exchange information between users, available at https://www.elvikom.pl (including all sub-pages and sub-forums).
 • USER - each person using the FORUM, regardless of whether they are registered user or acts as a Guest.

Rules of using this FORUM

1. It is prohibited to create messages of a commercial nature, advertises or containing SPAM.

2. USER sending a message or file, takes full responsibility of its content.

3. Any dispute not directly related to the topic - as well as personal comments - needs to be resolved by the Private Messaging system only.

4. Each USER is entitled to register only one account. Consequences of sharing an account to a third party, are corresponded to its owner.

5. USER should follow the instructions listed in the moderator's notice, i.e., correcting the topic title, topic content, spelling, orthographical errors, etc.

6. FORUM executives (administrators, moderators) can interfere in the USER's post content by:
  6.1. adding the notice or reminder,
  6.2. correcting the topic title, its content, spelling or orthographical errors,
  6.3. correcting the signature area: size and text colour, content that is obstructing viewing of the FORUM and illegal content,
  6.4. correcting the USER Control Panel area: avatar, user name and/or location, if they contain content generally offensive and violate applicable legal and moral standards and content unrelated to their intended purpose,
  6.5. removing the attachment appended to a message, which does not meet the relevant requirements.

7. Moderator can delete any posts and topics, move them to any other section and close them, if he finds that they:
  7.1. reduce the FORUM level,
  7.2. were written in an incomprehensible form (incorrect spelling, committing numerous orthographical errors, use of youth and/or professional slang),
  7.3. were written in the wrong section of the FORUM,
  7.4. violate these Terms and Conditions and/or any forum rules,
  7.5. are unrelated to the topic,
  7.6. are uncompleted (more than 30 days from the date of the last post),
  7.7. the USER (as the author of the topic) shows no activity/interest in the topic.
  7.8. the USER is detrimental to the FORUM.

8. Moderator has no obligation to inform the USER about his activities or changes performed on the message and/or topic.

9. During posting (or writing a Private Message) it is not allowed to:
  9.1. send an identical posts or topics into a different sections of the FORUM, repeating of the information which has already been posted,
  9.2. post meaningless statements to the discussion such as: "I will do some measurements tomorrow" (we only allow thanking for the help, which actually results in a topic closure),
  9.3. upload a small attachments one by one, sending several replies with small attachments,
  9.4. behave ironically in the form of smileys or in the form of ironic replies,
  9.5. establish irrelevant new topics/posts and setting them in the wrong section of the FORUM,
  9.6. answer irrelevant to the topic and posting attachments in sections, which are not intended to,
  9.7. copying other websites and their contents (USER can only paste a small quote, together with link to the source website),
  9.8. harass, abuse, ridicule, use of obscene words to other USERS, use of all forms of teasing or malice, generally known as violation the culture associating on the FORUM (exchange of personal comments, using speech culture, is allowed only through Private Messages system),
  9.9. write with youth slang (such as "Lappy", "plz", "Brain", "Junk" etc), notorious orthographical errors, stylistic, or punctuation, typing using the "CAPS LOCK" (both in the title and content of the topic),
  9.10. write without the use of polish diacritics. This rule applies to all polish USERS, including those residing abroad.
  9.11. publicise and offer files or links that are already in the database, or generally available,
  9.12. provide links to the auctions, promotions, clearance sales, etc. (unless forum rules provide otherwise),
  9.13. describe own problem in someone else's topic, posting to others topic with own questions,
  9.14. write questions to transfer schemes and/or other files from the FORUM'S Points System section, especially to send by e-mail,
  9.15. create topics without providing all the information necessary to take a substantive position by other USERS of the FORUM.

10. In the subject line please state equipment specification, necessary for correct identification (type, manufacturer and model of the repairing device) and a brief nature of the damage / problem ( i.e., ASUS A6Rp - no image on the screen). It is prohibited to:
  10.1. use substitute terms like "help", "I have a problem", "urgent", etc.
  10.2. use of ornaments strings or emoticons, such as "!!!!" " ????" ":-)".

11. Advising in harmful or worthless manner, or advicing via private messages system excluding FORUM, is strictly prohibited. We treat any of these as detrimental activities.

12. It is prohibited to report own posts/topics or use archival topics in order to gain extra points. Archival topic is considered as topic, that from the last post date had passed 90+ days (180+ days in case of post reporting).
  12.1. Topics that have not been resolved and concern often occurring problem are an Exception, and USER, which refreshes the archive, provides important information that will help solve this problem.

13. Before writing a new topic, each USER is obliged to read the announcements contained therein (highlighted in red).
It is also recommended to use local search to make sure whether the subject was created on the FORUM ("Search" button).

14. All the polish-speaking FORUM USERS are subject to the same assessment in regards of correct spelling, orthography and logical way of creating sentences. Assurances of any disfunctions regarding to this will not be taken into account.

15. Main convey of the FORUM is selflessness, own initiative and USER entrepreneurship. Any form of laziness or the nature of problematic attitude presented by the USER will not be tolerated.

16. Administrators and moderators of this FORUM do their best to protect the FORUM content from:
  16.1. any material that is unlawful, harmful, threatening, harassing, abusive, vulgar, obscene, profane, hateful, racist, ethnic or other, including any materials that encourage a criminal offence entailing criminal liability, civil liability or other manner detrimental to the law.
  16.2. personal information and private data (e-mail addresses, phone numbers, insurance policies, accounts or addresses or the persons/companies etc.). The exception is the data that has been voluntarily placed by their owner and their application does not affect the other provisions of these Terms and Conditions. At the same time, the FORUM administrators have the right, prior to publication, to verify the ownership of the data in various ways (review by e-mail, telephone call, electronic scans of documents, etc).
  16.3. messages created by people who claim to be representatives of ELVIKOM or FORUM, which in fact are not.
  16.4. messages of the same USER, in which he repeats the same content.
  16.5. any type of device serial numbers, passwords, codes, etc.

General T&Cs

17. These Terms and conditions are related to the rules of using the forum of the FORUM.

18. Terms and conditions apply to all people using the FORUM, regardless of whether they have registered or not.

19. All information and content including any software programs available on/by the FORUM are protected by relevant copyrights.

20. USER can't modify, copy, distribute, send, submit, publish, sell, license, create derivative works or use any content available on the FORUM without special permissions from ELVIKOM and, for other purposes than personal/educational use.

21. ELVIKOM declares that all the FORUM resources are collected and edited with proper diligence.
ELVIKOM is not responsible for the truthfulness, accuracy and merits of the resources published on the FORUM by any entity other than ELVIKOM.
ELVIKOM is not taking any responsibility for the decisions USER made, ​​based on information obtained on the FORUM.

22. USER takes full responsibility in relation to the third parties content, of the information given by them, and placed on the FORUM text/content.

23. ELVIKOM is not responsible for any actions taken by FORUM's host/ISP systems (supplier of the FORUM server and Internet connections), as well as damages resulting from USER's hardware or software/data corruption in connection with the use of FORUM resources.

24. ELVIKOM is not responsible for the lack of access to FORUM resources or other cases, especially if they are not caused by ELVIKOM.

25. ELVIKOM reserves the right to remove any unauthorised content and does not take responsibility for the content available on any other websites linked to the FORUM. USER is taking access to any other sites, linked to the FORUM, at his own risk.

26. ELVIKOM reserves the rights to store the data on USER's computer in the "cookie" files, in order to make changes to the FORUM depending of USER preferences. "Cookie" files are liable for USER care along with the software and they can be fully administrated - moved and/or deleted.


Registration

27. Registration on the FORUM is free and is not required to view most of the FORUM content.

28. You can register at: https://www.elvikom.pl/ucp.php?mode=register

29. A person registering on the FORUM is committed to:
  29.1. provide correct and active e-mail address in the registration form, (temporary e-mail addresses are normally discarded by the script - however if the forum script accepts a temporary e-mail address and then receives a mail server errors twice when sending notifications or, detect temporary address during a routine synchronisation, the account registered with such an e-mail address will be automatically deleted).
  29.2. care about the FORUM welfare and use it only for the intended purposes.

30. ELVIKOM undertakes not to disclose personal information about registering person (including email address) to any third parties, unless it is required by justice authorities or institutions.

31. ELVIKOM reserves the rights to delete USER's account without informing the USER and without providing any reason.

32. A person registering on the FORUM agrees to receive an informations sent by ELVIKOM to the e-mail address and/or Private Message.

33. A person registering and/or using resources of the FORUM automatically accepts these Terms and Conditions.


Materials posted on the FORUM

34. ELVIKOM is not responsible for the use of materials on the FORUM nor damages caused as a result of its use.

35. Any resource/content available on the FORUM is given for educational purposes only. ELVIKOM reserves the rights to retain any content, including attached files, in any case - even if USER acount has been deleted. All materials posted on the FORUM can be freely used by ELVIKOM.

36. ELVIKOM is not responsible for the content placed on the FORUM, although administrators and moderators will take every effort that the material placed on the FORUM was the most accurate and lawful.

37. Access to, and/or using any password protected areas on the FORUM is restricted to authorised USERS only.


Privacy Policy

38. IP address of the visitor is noted for the statistical purposes when viewing the FORUM.

39. Using the FORUM without logging, results in sending the "cookie" file, containing a unique ID session, to the USER's computer.

40. After logging in, FORUM sends additional "cookie" files to USER's computer. When USER returns to the FORUM, he is automatically recognised by the system. This is necessary, to adapt the FORUM's functionality to personal USER's preferences.

41. A "cookie" file is fully administrable - USER can delete and/or move it.


Accounts Deleting

42. USER can delete his account by himself (via User Control Panel) or, account can be deleted by an administrator on USER's request or, as a result of breaking these Terms and Conditions by the USER or, violation of the law.
  42.1. Periodically, will be removed the new accounts (only inactive), that have not been activated by the USERS within 72 hours from registration.
  42.2. Periodically, we will remove the accounts which the USERS have never logged in to, and at least 60 days from the registration date passed.
  42.3. Periodically, we will remove the accounts (regardless of the number of posts, account rank etc.), which the USERS did not log in to for at least 2 (two) years; for accounts with no posts this period is shortened to 1 (one) year.
  42.4. Periodically, we will remove the accounts (regardless of the number of posts or, the account rank), that have not been activated by the USERS within 60 days from the date of deactivation. Account deactivation may occur due to changes to registration data made by the USER or, can be done manually - in justified cases - by the FORUM staff.
  42.5. Accounts with the reasonable suspicions that they have been created by spambots or USERS with an intention to sending SPAM, are removed on a regular basis.
  42.6. Accounts registered using a temporary/disposable e-mail address are removed on a regular basis.

43. Removing an account does not automatically cause deletion of the materials and content posted by the USER on the FORUM, unless they are inconsistent with the rules or the law. All other data associated with the account is completely and immediately destroyed and there is no possibility to restore or recover it in any way (FORUM does not make nor keep any kind of backup of these data).


Changes in these Terms and Conditions

44. ELVIKOM reserves the rights to revise these Terms and Conditions. In case of amendments to the Terms and Conditions, its delivery will be preformed by placing it at: https://www.elvikom.pl/regulamin-ogolny-forum-t18.html

45. Any changes to the FORUM rules are valid from the date of publication.


Other

46. In case of breaking these Terms and Conditions, ELVIKOM reserves the rights to block the USER an access to the FORUM.

47. According to the personal data protection legislation, ELVIKOM encrypts all USERS' account passwords and their IP in the FORUM's database.
Nobody is able to read the passwords and if forgotten/lost, new password must be generated.

48. USER's IP and his e-mail address can be viewed only by the FORUM administrators.

49. ELVIKOM does not provide any information to third parties in relation to USER's IP, their passwords, and e-mail addresses. Such data may be forwarded only to authorised institutions while maintaining the existing legal procedures.

50. ELVIKOM can send an e-mail notifications regarding USER account, in the form of reminder, to the e-mail address provided by USER.

51. By clicking "Send" when posting a message, USER agrees for his posted information to be processed by ELVIKOM, with retaining its original content (if the data are not conflicting with the law and does not violate the FORUM Terms and Conditions, the rights of third parties or, the forum rules).

--- TERMS & CONDITIONS ---


przez Google Adsense [BOT] 26 czerwca 2011, 20:44

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

_______________________________
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści i elementów witryny bez zezwolenia.
Wszelkie opublikowane na tej stronie znaki handlowe, nazwy marek, produktów czy usług należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.