• --- POLITYKA PRYWATNOŚCI ---

#1 --- POLITYKA PRYWATNOŚCI ---


da Vogelek23 24 maggio 2018, 03:00
Określenia użyte w tekście i ich znaczenie

 • ELVIKOM - ELVIKOM Ltd, 29 Gilchrist Drive, Birmingham B153NG.
 • FORUM - odrębna, niezależna od pozostałych, część serwisu internetowego ELVIKOM, służąca do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami, dostępna pod adresem: https://www.elvikom.pl (włączając w to wszystkie podstrony oraz podfora).
 • UŻYTKOWNIK - każda osoba korzystająca z FORUM, bez względu na to, czy dokonała rejestracji, czy nie.


1. WSTĘP
2. ADMINISTRATOR DANYCH
3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE, NA JAK DŁUGO ORAZ W JAKIM CELU?
4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
6. PLIKI COOKIE
7. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
8. ZMIANY W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI1. WSTĘP

ELVIKOM podchodzi do kwestii ochrony prywatności UŻYTKOWNIKÓW z najwyższym zaangażowaniem, także w zakresie bezpieczeństwa ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności przejrzyście określa, jakie dane osobowe UŻYTKOWNIKA są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z FORUM, jak te dane są przechowywane i wykorzystywane, komu są one przekazywane oraz jak FORUM realizuje prawo UŻYTKOWNIKA do ochrony danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z najnowszymi ustawami i rozporządzeniami, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

==================

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Jedynym i wyłącznym administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW FORUM jest ELVIKOM (ELVIKOM Ltd, 29 Gilchrist Drive, Birmingham B153NG). Pełni on samodzielną funkcję administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

==================

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE, NA JAK DŁUGO ORAZ W JAKIM CELU?

Dane osobowe są to wszelkie informacje na temat UŻYTKOWNIKA, które umożliwiają jego identyfikację - np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, numer karty kredytowej, adres IP itp. FORUM gromadzi bardzo niewielką ilość danych o UŻYTKOWNIKACH, które są (lub w powiązaniu z innymi danymi mogą być) danymi osobowymi. Są to:

 • adres e-mail (zapisywany automatycznie podczas rejestracji konta; niejawny),
 • nazwa użytkownika (zapisywana automatycznie podczas rejestracji konta; jawna),
 • adres internetowy IP (zapisywany automatycznie podczas rejestracji konta, a także podczas pisania postów na forum; niejawny),
 • data urodzenia (o ile została podana przez UŻYTKOWNIKA; jawna),
 • lokalizacja (o ile została podana przez UŻYTKOWNIKA; jawna),
 • zawód (o ile został podany przez UŻYTKOWNIKA, jawny),
 • zainteresowania (o ile zostały podane przez UŻYTKOWNIKA; jawne),
 • adres e-mail do konta PayPal (o ile został podany przez UŻYTKOWNIKA; niejawny),
 • numer rachunku bankowego (o ile został podany przez UŻYTKOWNIKA; niejawny).

Powyższe dane są gromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia UŻYTKOWNIKOWI wszystkich funkcji i udogodnień, dostępnych w ramach korzystania z FORUM po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do niego, a także w celach marketingowych w zakresie funkcjonowania FORUM i na wyłączne potrzeby ELVIKOM. W przypadku UŻYTKOWNIKA, który nie dokonał rejestracji konta na FORUM, żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane dotyczące stanu zdrowia UŻYTKOWNIKA, skazania za przestępstwo czy jego numer PESEL, stanowią t.zw. "wrażliwe" dane osobowe, które ELVIKOM będzie przetwarzał wyłącznie w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK sam je upubliczni (ELVIKOM nigdy nie zażąda tego typu danych od UŻYTKOWNIKA ani nie będzie warunkował zakresu korzystania z FORUM od ich udostępnienia).

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych we własnym imieniu mogą wyrazić wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia, gdyż takie osoby nie mogą zarejestrować konta na forum, a tym samym ich dane nie podlegają gromadzeniu ani przetwarzaniu przez ELVIKOM.

ELVIKOM nie przechowuje danych UŻYTKOWNIKA przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich są one gromadzone i przetwarzane. W celu ustalenia właściwego czasu przechowywania danych, ELVIKOM bierze pod uwagę ilość i charakter danych osobowych oraz cele ich przetwarzania. Brana jest także pod uwagę ochrona praw ELVIKOM w przypadku zgłoszenia roszczenia.

Kiedy dane osobowe UŻYTKOWNIKA przestaną być potrzebne, zostaną usunięte z serwera. Dane użytkownika mogą zostać usunięte z FORUM także w przypadkach, określonych w p. 42 (wraz z podpunktami) Regulaminu forum: regulamin-forum-t18.html. Usunięcie danych ma charakter permanentny - nie jest możliwe odzyskanie ani przywrócenie usuniętych danych w jakikolwiek sposób. Należy mieć na uwadze, że usunięcie danych UŻYTKOWNIKA nie powoduje automatycznego usunięcia z FORUM materiałów i treści, zamieszczonych przez UŻYTKOWNIKA, z uwagi na charakter FORUM - chyba, że materiały i treści te naruszają prawo lub zawierają jakiekolwiek dane osobowe. ELVIKOM zastrzega sobie jednakże prawo do usunięcia zamieszczonych przez UŻYTKOWNIKA materiałów i treści, zwłaszcza jeśli uzna, że jest to w interesie samego UŻYTKOWNIKA.

==================

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ELVIKOM przestrzega ścisłych procedur bezpieczeństwa, dotyczących przechowywania danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW. W szczególności ELVIKOM dokłada wszelkich starań w zakresie ochrony danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem. ELVIKOM wykorzystuje w tych celach m.in. technologię SSL (Secure Socket Layer), a także szyfrowanie wybranych treści (Prywatne Wiadomości, hasło dostępu). ELVIKOM nie gromadzi ani nie przetwarza w ramach funkcjonowania FORUM żadnych danych osobowych, związanych z płatnościami, takich jak: dane kart płatniczych, adresy zamieszkania itd. Podmiotami, które gromadzą i przetwarzają te dane, są wyłącznie usługodawcy, udostępniający kanały płatności (na dzień dzisiejszy jest to PayPal Holdings, Inc. - zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów).

==================

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

ELVIKOM nie udostępnia danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW w żadnej formie jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem poniższych:

 • organy ścigania - Policja, CBA, ABW (na podstawie pisemnego żądania),
 • organy państwowe - sądy, prokuratura (na podstawie pisemnego żądania),
 • organy kontroli skarbowej (na podstawie pisemnego żądania),
 • organy wojskowe - żandarmeria, służba wywiadu wojskowego (na podstawie pisemnego żądania),
 • podmioty, obsługujące płatności na FORUM (wyłącznie w zakresie i na potrzeby realizacji usługi),
 • doradcy prawni (w zakresie zabezpieczenia praw ELVIKOM w związku z funkcjonowaniem FORUM).

==================

6. PLIKI COOKIE

FORUM wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym może zapewnić przydatne dla UŻYTKOWNIKÓW funkcje. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają skryptowi FORUM rozpoznanie przeglądarki UŻYTKOWNIKA oraz notowanie częstotliwości odwiedzin na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i zablokować ich zapisywanie w przeglądarce - sekcja Pomoc, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, zawiera informacje, jak blokować pliki cookie. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki, część funkcji FORUM może nie działać w zamierzony sposób. Pliki cookie, wysyłane przez FORUM do przeglądarki UŻYTKOWNIKA, nie śledzą ani nie gromadzą żadnych informacji, przechowywanych na komputerze UŻYTKOWNIKA. ELVIKOM nie korzysta w ramach FORUM z jakichkolwiek skryptów ani aplikacji, śledzących sposób poruszania się UŻYTKOWNIKÓW na stronach FORUM.

==================

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

W określonych prawem sytuacjach, UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o danych osobowych - w zakresie tego, czy oraz jakie informacje osobowe są przechowywane przez ELVIKOM, a także, w jakim celu są przechowywane lub wykorzystywane,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych - UŻYTKOWNIK może uzupełnić wszelkie niekompletne dane, bądź sprostować niepoprawne informacje, przechowywane przez ELVIKOM, które dotyczą bezpośrednio UŻYTKOWNIKA, w opcjach Panelu Użytkownika.
 • żądania usunięcia danych osobowych - UŻYTKOWNIK może żądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a zwłaszcza, gdy nie istnieją powody, uzasadniające dalsze ich przetwarzanie; FORUM udostępnia jednakże narzędzia, dzięki którym UŻYTKOWNIK może samodzielnie usunąć lub wyedytować część danych, a także całkowicie usunąć swoje konto z FORUM (co wiąże się wprost z natychmiastowym i nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych UŻYTKOWNIKA ze zbiorów ELVIKOM, za wyjątkiem napisanych postów, o ile nie naruszają one prawa oraz nie zawierają danych osobowych),
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIKA (np. w celach marketingu bezpośredniego), a także wobec profilowania UŻYTKOWNIKA (jakkolwiek, ELVIKOM nie wykonuje profilowania UŻYTKOWNIKÓW w żadnej formie, stawiając prywatność UŻYTKOWNIKA znacznie ponad swoje cele),
 • żądania udostępnienia danych osobowych UŻYTKOWNIKOWI w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci, a także przeniesienia tych danych do innej osoby ("prawo do przenoszenia danych"). ELVIKOM udostępnia narzędzie do pobrania przez UŻYTKOWNIKA jego danych osobowych, zapisanych na FORUM, w formacie elektronicznym (dostępne formaty: XML oraz TXT), dzięki czemu istnieje możliwość przeniesienia danych UŻYTKOWNIKA do innej osoby/podmiotu w formacie, umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.

ELVIKOM nie pobiera od UŻYTKOWNIKÓW jakichkolwiek opłat za dostęp do ich danych osobowych. W niektórych okolicznościach ELVIKOM zastrzega sobie prawo do sprzeciwu w zakresie żądania udostępnienia danych osobowych, a także do potwierdzenia tożsamości UŻYTKOWNIKA w celu ustalenia, czy jest on faktycznym właścicielem danych, których udostępnienia zażądał - ma to na celu upewnienie się, że żadne dane osobowe nie będą ujawnione osobom nieupoważnionym.

==================

8. ZMIANY W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Każdorazowo UŻYTKOWNICY, którzy włączyli obserwowanie niniejszego wątku, będą informowani o wszelkich edycjach Polityki Prywatności w formie powiadomienia e-mail. Aktualna treść Polityki Prywatności będzie zawsze zamieszczona pod adresem: polityka-prywatnosci-t53191.html

Re: --- POLITYKA PRYWATNOŚCI ---


da Google Adsense [BOT] 24 maggio 2018, 03:00

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti

_______________________________
Tutti i diritti riservati. È severamente vietata la copia non autorizzata del contenuto di questo sito Web o di qualsiasi sua parte.
Eventuali marchi, nomi di società, prodotti o servizi pubblicati su questo sito Web appartengono ai legittimi proprietari, sono protetti da copyright e utilizzati solo a scopo informativo.